Проектот е кофинансиран од
Фондот за иновации и
технолошки развој